> Usein kysyttyä moottorioptimoinnista | VoimaaCom

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Takuu

Myönnetäänkö optimoinnille takuu?

Myönnämme vaihdetuille muistipiireille ja siihen liittyvälle työlle 24 kk takuun. Takuu ei koske optimoinnin kohteena olevaa ajoneuvoa.

Suorituskyky

Aiheuttaako optimointi muutoksia suorituskykyyn?

Ajoneuvon käyttöominaisuudet paranevat merkittävästi. Se, miten paljon ne paranevat, riippuu tietenkin ajoneuvon painosta ja tyypistä.

Kulutus

Aiheuttaako optimointi muutoksia polttoaineen valintaan?

Onnistuneen optimoinnin jälkeen on suositeltavaa tankata bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin astetta korkeampioktaanista polttoainetta. Tällöin saavutetaan parempi hyöty tehdyistä muutoksista. Dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa on mahdollisuus hyötyä paremmin uusiutuvan biodieselin käytöstä.

Miten käy polttoaineen kulutuksen?

Polttoaineen kulutus vastaa ajoneuvon alkuperäisiä arvoja. Taloudellisella ajotavalla kulutus useimmiten pienenee alkuperäiseen verrattuna.

Kestävyys

Miten optimointi vaikuttaa moottorin ja voimansiirron kestoikään?

Optimoinnin jälkeen moottori ja voimansiirto kuormittuvat enemmän vain täyden kaasun ajossa. Normaalissa arkiajossa tämä lisäkuormitus on kuitenkin vain satunnaista. Normaalikäytössä ei ole siis merkittävää moottorin ja voimalinjan lisäkuormitusta havaittavissa.

Vaikutukset

Miten optimoinnin tuntee?

Vääntömomentin kasvun johdosta eron tuntee jo matalilla kierroksilla eli auto notkistuu selkeästi. Myös ohituskiihtyvyydessä saavutetaan tuntuvia eroja alkuperäiseen verrattuna. Lisäksi huippunopeus kasvaa ja joissakin autoissa on myös mahdollista poistaa huippunopeuden rajoitus ohjelmoinnin yhteydessä.

Päästöt ja melu

Pakokaasutesti optimoinnin jälkeen?

Optimoinnin jälkeenkin pakokaasuarvot pysyvät määrätyissä rajoissa ja ajoneuvo täyttää sille asetetut pakokaasunormit.

Dieselkäyttöisten ajoneuvojen savutus optimoinnin jälkeen?

Savutus ei lisäänny silminnähtävästi. Ajoneuvo täyttää edelleenkin samat pakokaasunormien vaatimukset.

Kasvaako ajoneuvon moottorimelu?

Tyhjäkäynnillä ja normaaliajossa ei juuri voi erottaa muutoksia alkuperäiseen verrattuna. Useimmiten moottorin käynti tasoittuu ja pehmenee, ja näin melutaso pienenee. Joissain yksittäistapauksissa, esim. VAG-konsernin pumppusuutin-dieseleissä, saattaa tapahtua minimaalista melutason kasvua kuormitettaessa voimakkaasti. Yleisesti voidaan sanoa melutason pysyvän ennallaan.

Huollot

Näkyykö optimointi huoltotestereillä?

Moottoridiagnoosilaite ei näytä optimoinnista johtuvia muutoksia. Optimointiohjelmassa säilytetään huolto- ja vikadiagnoosien tunnisteet alkuperäisinä päivämääriä myöten. Näin testeri näyttää ajoneuvon olevan alkuperäisellä ohjelmalla varustettu ajoneuvo.

Huoltotarve?

Huoltoväli pysyy samana kuin alun perinkin. Ajotavasta riippuen suosittelemme kuitenkin normaaleja lyhyempiä, 10-15tkm:n öljynvaihtovälejä. Suosittelemme myös käytettäväksi täyssynteettistä moottoriöljyä.

Muuta huomionarvoista

Öljynlauhduttimen asennustarve?

Normaalikäytössä ei ole tarpeellista asentaa öljynlauhdutinta. Öljyn lämpötilan pieni nousu, n. 10 astetta, tekee öljynlauhduttimen asentamisen tarpeettomaksi.

Saavutetaanko vapaavirtaus-ilmansuodattimella lisätehoa?

Helpommin virtaava ilmansuodatin auttaa moottoria saamaan paremmin ilmaa ja sitä kautta pakokaasun näkyvyys voi alentua. Moottoritehon nousu on yleensä minimaalista.

Täytyykö ajoneuvon rengastusta tai jarruja muuttaa optimoinnin takia?

Optimointi tehdään tavallisimmin niin, etteivät muutokset ole tarpeellisia.

Ajoneuvon palauttaminen alkuperäiseksi

Onnistuuko ajoneuvon palauttaminen optimoinnin jälkeen takaisin alkuperäiseksi?

Palauttaminen suoritetaan samoin toimenpitein kuin optimointikin.

Muutoskatsastustarve

Täytyykö ajoneuvo muutoskatsastaa optimoinnin jälkeen?

Asiakas voi halutessaan itse selvittää ajoneuvokohtaisen muutostarpeen ja toimenpiteet katsastusviranomaiselta.
Lähtökohtaisesti Suomen laki velvoittaa muutoskatsastukseen AINA, kun ohjelmaa muutetaan. Käytännössä viranomaisten resurssit tämän valvomiseen ovat riittämättömät.

Osa ohjelmistamme on tarkoitettu vain moottoriurheiluun ei tieliikennekäyttöön.

Optimointi vastaan ulkoiset tehoyksiköt

Miksi optimointi on suositeltavampi kuin erillinen lisäyksikkö?

Lisäyksikön avulla pystytään muokkaamaan vain osaa parametreistä. Tehonlisäys saadaan aikaiseksi siten, että ruiskutuspainetta nostetaan voimakkaasti ja ruiskutusajankohtaa pidennetään. Optimoinnissa päästään moottorinohjauksen 3D-ominaiskenttiä säätämällä huomattavasti tarkempaan lopputulokseen. Lisäyksikön avulla on myös mahdotonta ottaa huomioon ajoneuvon vaihteistotyyppi. Silloin kun ajoneuvo optimoidaan, osaan ajoneuvoista ohjelmoidaan myös vaihteiston ohjainyksikkö.

Lisäyksiköiden ongelmana on myös se, että ne toimivat ilman ahtopaineen lisäystä. Tämä vuoksi ainoaksi keinoksi lisätä tehoa jää ruiskutuspaineen nostaminen, mikä puolestaan rasittaa erityisesti ruiskutuspumppua, painekiskoa ja injektoreita.

Ruiskutusajan pidennys puolestaan nostaa palotilan, pakosarjojen ja turboahtimen lämpötiloja. Usein ajatellaan, että turbo-ahdin kuormittuu lisäyksikön kanssa vähemmän kuin optimoinnin avulla. Tosiasia on kuitenkin se, että ahtimen rikkoontumiseen vaikuttavat enemmän lisäyksikön aiheuttamat korkeammat lämpötilat kuin ahtimen hieman korkeammat kierrosluvut. Ahdin kestää kohonneita pakokaasun lämpötiloja kohtuullisesti. Sen sijaan lisäyksikön vuoksi kohoava palotilan lämpö aiheuttaa huomattavasti nopeammin vahinkoa sylinterinkannelle ja mäntiin.

Optimoinnin avulla myös alempia kierrosalueita pystytään säätämään. Lisätehosta on hyötyä erityisesti normaalissa maantieajossa: hitaampien ajoneuvojen ohittaminen on turvallisempaa ja vaivattomampaa. Lisäyksiköllä varustettu ajoneuvo ei tähän kykene, sillä alemmilla kierrosalueilla se toimii kuin vakioina, koska ilmaylijäämää ei ole eikä moottori pysty hyödyntämään lisäpolttoainetta. Lisäyksikkö alkaa vaikuttaa vasta 70–80%:n kuormituksella. Käytännössä lisätehosta voi nauttia lisäyksiköllisellä autolla vasta kaasu pohjassa ajamalla.

Lisäyksiköllä varustetulla ajoneuvolla päästään joissain tapauksissa liki samanlaisiin huipputehoihin kuin optimoidulla ajoneuvolla mutta huomattavasti suppeammalla kierros- ja tehoalueella. Lisäyksiköllä saavutetut huipputehot paperilla ovat suurin piirtein samoja kuin esim. standardiohjelmoinneissa mutta ne kuormittavat moottoria enemmän kuin optimointi. Tällainen ajoneuvo ei saavuta optimoidun ajoneuvon notkeutta eikä sen vääntö- ja tehoalue ole lainkaan niin laaja.

Kun kaikkia kokonaisuuteen vaikuttavia parametrejä ei voi säätää, lopputuloksena tuskin on parhaat arvot moottorinohjauksen karttoihin. Näiden parametrien säätäminen onnistuu vain moottorin ohjausyksikössä ja sen sisällä olevassa muistipiirissä. Suoraan moottorin ohjainyksikkön, moottorin ohjauksen muistipiiriin suoritettava uudelleenohjelmointi kuormittaa ajoneuvon moottoria ja voimansiirtoa huomattavasti vähemmän kuin niin sanotut lisäyksiköt.